ALGEMENE VOORWAARDEN


FINANCIELE PRODUCTEN/ DIENSTEN ADVISERING
R&P verzekeringen – hypotheken te Roosendaal (*)

 


1. ALGEMEEN.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeen komsten waarbij door * al dan niet op declaratiebasis van financiële producten/ diensten adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 


2. OVEREENKOMST.

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden * slechts na diens
schriftelijke bevestiging.

2.2 * behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 

2.3 Waar deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3. UITVOERING.

3.1 * zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren. 

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan * het
verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan
opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits
zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m
de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden

4. TERMIJN VOOR UITVOERING.

4.1 Alle door * genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar
beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal *
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan
opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten
terugnemen.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.


6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER.

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren
van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te alle tijde
schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.


6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig
of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van * staan of indien
pdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot
pschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven van * in rekening worden gebracht.

7. WIJZIGINGEN EN ‘’MEERWERK’’.

7.1 * zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door
een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht
het tijdsstip van voltooiing de opdracht zal worden beïnvloed.


7.2 Indien vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal * opdrachtgever tevoren
schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of
aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium
zal worden overschreden.


8. HONORARIUM EN BETALING.

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast
honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren
geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft 
* het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te
verhogen, zulks met een maximum van 10%.

8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW)

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de
declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal
opdrachtgever binnen * dagen na datum van declaratie betalen. 

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen
worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten
waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium
en van de eventuele gerechtelijke kosten.

8.6 * zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij
opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het
bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan * ook
nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan * de uitvoering van de
overeenkomst mag opschorten. 


9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING.

9.1 * is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor * redelijkerwijs
niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van * ontstane veranderingen in de bij
het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het
verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.


9.2 * is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die
adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende
omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben.


10. INSCHAKELING DERDEN.

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst
kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is
van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die
derden te verstrekken prijsopgaven, met dienverstande dat inschakeling van derden
tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

 

11 UW PERSOONSGEGEVENS

11.1 Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen,
gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze
vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw
financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften
voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s
zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel
van een verzekering.

11.2 * gaat zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben
technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat
onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze
medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 

11.3 Hoe gebruikt * de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële
situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen
om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben
op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen
van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt
onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten
zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en
anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële
zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben
om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte
willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om
gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen
taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de
arbeidsdeskundige in het kader van een
aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat
nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij
alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons
gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

11.4 Hoe lang bewaard * uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden
voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij
voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens
die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

11.5 Wat zijn uw rechten?

 1. U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van
  u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij
  vatten deze hieronder samen.
   
 2. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u
  hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
   
 3. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze
  administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit
  zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer
  de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
   
 4. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
   
 5. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen
  gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken,
  bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie
  mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen
  wij dan uiteraard voldoen.
   
 6. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een
  derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw
  verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
   
 7. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen,
  bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel
  adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie
  hebben ontvangen.

11.6 Wat is de situatie wanneer u * bepaalde informatie niet geeft, of * beperkt in het
gebruik daarvan?
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een
puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden
allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen
wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons
beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes”
van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te
kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten
kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de
consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en
zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

11.7 Klachten over de wijze waarop * met uw persoonsgegevens omgaat.
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons
kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem
hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is
omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de
directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw
persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


12. AANSPRAKELIJKHEID.

12.1 Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van * voor door
opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering
wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of
anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de
navolgende twee bedragen:
€ 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal
bedongen honorarium voor het door * verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende
adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van
de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende
adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende
adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het
moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

12.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4
is * in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het
honorarium. * staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of
adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. * is
evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn
verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of
onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

12.3 Uitgesloten is elk aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht
voortvloeien uit foute in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de
leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade
op deze kan worden verhaald.

12.4 Opdrachtgever zal * vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal
personeelsleden van * of door * ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

 

13. VERVAL VAN RECHT.

13.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies
vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens * terzake schade ontstaan door eventuele
tekortkoming en/of fouten van * bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

14.1 Alle overeenkomsten tussen * en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands
Recht.

14.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de begoede Rechter in de
vestigingsplaats van * in Nederland danwel van het arrondissement waar * in
Nederland gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. *
heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen
beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.

 

15. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

15.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de
overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.