Kantoor dienstverleningsdocument

Introductie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van R&P verzekeringen –
hypotheken (hierna te noemen R&P). Wij leggen u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

 

Naam en adres

Onze gegevens luiden:
President Kennedylaan 1, 4707 AT  ROOSENDAAL
Tel: 0165-522000
www.rnpgroep.nl  info@rnpgroep.nl
Nummer KVK: 200.15.872

Download vergelijkingskaarten:

Hieronder de vier meest recente dienstverleningsdocumenten. Door er op te klikken downloadt u het PDF-bestand.

- Vergelijkingskaart - Vermogen opbouwen;
- Vergelijkingskaart - Risico's afdekken;
- Vergelijkingskaart - Pensioenaanvraag werkgever;
- Vergelijkingskaart - Hypotheek.

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12006102

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Inkomensverzekeringen
 • Pensioenverzekeringen
 • Hypothecair krediet
 • Consumptief krediet
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele
verplichting(en) hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten
van bepaalde banken, verzekeraars en/of hypotheekverstrekkers.

 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere
aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en
verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal
voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze
advisering.

 

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw
specifieke wensen en omstandigheden.
In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen en financiële
diensten als volgt van dienst:

 • Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant waarmee wij vergaand inzicht in uw houding en gedrag ten opzichte van ‘geld’ krijgt.
 • Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering.
 • Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen en zorgen ervoor dat de (administratieve) afhandeling correct en tijdig geschiedt.
 • Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld in geval van overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling.
 • Wij verzorgen de periodieke begeleiding na aanschaf van de producten doordat wij onze klanten aanbieden periodiek opnieuw de (financiële) situatie te bekijken.

Honorarium

In beginsel bestaat ons honorarium uit declaratie op basis van uurtarief of vaste vergoeding(en) bij complexe producten, welke wij in een afgesproken termijn bij u in rekening brengen. Bij niet-complexe producten bestaat ons honorarium doorgaans uit provisie.
Ons honorarium inzake voor u te verrichten werkzaamheden stemmen wij voor aanvang van de werkzaamheden met u af middels een dienstverleningsovereenkomst.

Met betrekking tot ons honorarium gelden in beginsel op de volgende uurtarieven exclusief B.T.W. (stand 01-01-2018):

 • Basiswerkzaamheden: € 75,00
 • Hieronder vallen o.a. administratieve werkzaamheden
 • Intensieve werkzaamheden: € 110,00
 • Hieronder valt o.a. het voorbereiden van en uitvoeren van werkzaamheden in debinnendienst inzake het opstellen van adviezen en offertes
 • Complexe werkzaamheden: € 135,00
 • Hieronder valt o.a. het opstellen van de “zwaardere” adviesrapporten, presentaties en buitendienstwerkzaamheden die hiermee gemoeid zijn

De toepassing van de tarieven is dus afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en het daarvoor benodigde kennisniveau van de medewerkers.

Wij behouden ons het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

 

U ziet exact wat onze kosten zijn

Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk(e) product(en) u
uiteindelijk gaat aanschaffen. Op dit moment kunnen wij u wel globaal aangeven wat
gemiddeld genomen de kosten van onze dienstverlening zijn. In de tabel laten wij als
voorbeeld een aantal diensten zien. Hierbij geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld
besteden aan de advisering en begeleiding van een dergelijke dienst.

 

Tabel : Algemene gemiddelde vergoedingen

Product/type klantAard van onze dienstReikwijdteIndicatie aantal urenVergoeding uitsluitend via cliënt
Hypotheek ondernemerAdviseringBemiddeling4-7 aanbiedersMinimaal 16 uren
Hypotheek particulierAdviseringBemiddeling6-10 aanbiedersMinimaal 15 uren
2e Hypetheekaanvr. Ondernemer / particulierAdviseringBemiddeling4-10 aanbiedersMinimaal 5 uren
Oudedagsvoorziening ondernemer / DGA pensioenAdviseringBemiddeling5-10 aanbiedersMinimaal 10 uren
Oudedagsvoorziening particulier pensioenAdviseringBemiddeling5-10 aanbiedersMinimaal 2 uren
Direct ingaande lijfrentes en pensioenenAdviseringBemiddeling5-10 aanbiedersMinimaal 2 uren
Losse (fiscaal gefacilieerde) BankspaarproductenAdviseringBemiddeling3-5 aanbiedersMinimaal 2 uren
Overige complexe financiële producten (beleggingen - AOV)AdviseringBemiddeling5-15 aanbiedersMinimaal 2 uren

Hoe leest u tabel?

In de eerste kolom staan een aantal veel voorkomende producten waarover wij regelmatig
adviseren en type klanten die wij van dienst mogen zijn.

In de derde kolom geven wij aan van hoeveel financiële instellingen wij gebruikelijk de
producten analyseren voordat wij u daaruit een advies geven.

In de vierde kolom geven wij aan hoeveel uur wij gemiddeld investeren in een advies. Dit
zijn gemiddelden. Uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig
indien die afwijking zich voordoet.

In de vijfde kolom treft u de gemiddelde vergoeding van onze kosten aan die wij
rechtstreeks aan u in rekening brengen. De exacte kosten en de eventuele termijnen
worden in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

 

Afwijkingen van het gemiddelde

Zoals aangegeven geeft de tabel zoals hierboven weergegeven een gemiddeld beeld van
onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw
specifieke situatie, wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd
moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u
definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kostenvergoeding
zal zijn.

 

Intern beloningsbeleid R&P

De beloning van de medewerkers van R&P bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast
salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform.
Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning
ontvangen die maximaal 20% van hun totale inkomen uitmaakt.
R&P beoordeelt haar medewerkers regelmatig op integer, solide en klantgericht handelen.
Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.

 

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet
tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen
om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich
wenden tot het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Kantoren Stichthage,
Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag, Telefoon 070-3338999. Hierbij zijn wij
aangesloten op nummer 300.003301.

 

Te verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens. Ook verwerken wij zogenaamde bijzondere en ook
strafrechtelijke gegevens. Ten aanzien van bijzondere en strafrechtelijke
persoonsgegevens vragen wij om de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) om
deze gegevens te mogen verwerken.

Het gaat in alle situaties uitsluitend om die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om:

 • Met betrokkene(n) te kunnen communiceren op de door tussen partijen
 • overeengekomen wijze;
 • De opgedragen werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 • De gewenste (financiële) producten tot stand te brengen.

Wij zullen altijd kunnen onderbouwen waarom wij in specifieke situaties de gevraagde
persoonsgegevens verwerken.

 

Verwerkingsgrondslagen

Wij baseren de verwerkingen van persoonsgegevens minimaal op een van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld advies en
 • bemiddeling van een financieel product, het verlenen van nazorg, het uitvoeren vaneen financiële planning of een second opinion);
 • Toestemming van betrokkene(n) (bijvoorbeeld wanneer wij een vrijblijvend
 • oriënterend gesprek hebben gevoerd met een potentiële klant en wij hebbengevraagd of wij – met het oog op een mogelijk toekomstige opdracht – gegevens
 • van deze potentiële klant gedurende een bepaalde periode mogen bewaren);
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang van ons kantoor als verwerkingsverantwoordelijke (wij
 • bewaren bijvoorbeeld dossiers met daarin persoonsgegevens langer dan striktnoodzakelijk in verband met onze aansprakelijkheidspositie).

Bewaringstermijnen?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer wanneer wij daarvoor niet langer een
grondslag voor kunnen aanvoeren. Wij bepalen per klant of per opdracht – indien mogelijk
– van tevoren de bewaartermijn en houden daarbij in ieder geval rekening met de
volgende wettelijke termijnen:

 • Adviesdossiers impactvolle financiële producten: 5 jaar (Wft)
 • Identificatie in het kader van levensverzekeringen en hypotheken: 5 jaar (Wft)
 • Aansprakelijkheid van ons bedrijf als opdrachtnemer (BW):
  • 5 jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met schade en (mogelijke) aansprakelijkheid van ons bedrijf als opdrachtnemer
  • 20 jaar nadat opdrachtrelatie tussen de opdrachtgever en ons bedrijf is beëindigd
 • Fiscale werkzaamheden voor onze relaties: 7 jaar (AWR)

Wat zijn uw rechten?

Wij zorgen er voor dat nieuwe klanten tijdig worden geïnformeerd over de rechten die
betrokkenen hebben in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Dit gebeurt
via onze Dienstenwijzer, waarin wij een privacy paragraaf hebben opgenomen. Wij
beschrijven daarin de volgende rechten van betrokkenen:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering
 • Recht op beperking
 • Recht op verzet
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht om niet onderworpen te worden aan profilering

Het uitgangspunt is dat wij deze rechten respecteren en honoreren. Waar rechten van
betrokkenen conflicteren met de belangen van ons bedrijf, zullen wij de wederzijdse
belangen zorgvuldig afwegen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het|gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een
puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden
allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij
er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in
het gebruik hiervan, dan missen wij één of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat
niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er
dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle
informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen
wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Vragen of klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact
met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te
beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgevens is
omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie
van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

 

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw
persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.
Hebt u nog vragen? Stel ze ons gerust.